Get Adobe Flash player

สถิติการเข้าชมเว็ปไซต์

025975
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
89
304
569
24017
3848
7278
25975

Your IP: 18.206.13.39
2019-08-20 07:13

การให้บริการเงินกู้


1. เงินกู้สามัญ
      - กู้ได้ 60 เท่าของเงินเดือนรวมเงินวิทยฐานะ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท

 

ตารางเกณฑ์การอนุมัติเงินกู้สามัญ

 

1. วงเงินกู้ สมาชิกรายหนึ่งกู้ได้ไม่เกิน 1 สัญญา วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
2. อายุการเป็นสมาชิก ต้องเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจึงจะมีสิทธิในการกู้ตามวงเงินกู้ ดังนี้
อายุ  6-11 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
อายุ  12-23 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
อายุ  24-29 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
อายุ  30-35 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท 
อายุ  36 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท 

3. ทุนเรือนหุ้น

สมาชิกต้องมีทุนเรือนหุ้น 23% ของวงเงินกู้

- ในกรณีที่กู้เพื่อขยายงวดชำระหนี้เท่ายอดหนี้ที่เหลือ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ

 

4. สิทธิการให้วงเงินกู้

สมาชิกกู้ได้ไม่เกิน 60 เท่า ของเงินเดือน รวมเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน

 

5. ระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้

กำหนดส่งชำระคืนไม่เกิน 300 งวด

- วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 120 งวด 
- วงเงินกู้เดิม 1,000,001-2,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด 
- วงเงินกู้เดิม 2,000,001-3,000,000 บาท ส่งชำระไม่เกิน 300 งวด 

 

6. สิทธิการค้ำประกัน สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์ค้ำประกันได้ไม่เกิน 7 สัญญา ตามหลักประกันเงินกู้ ดังนี้

- วงเงินกู้ ไม่เกิน 500,000 บาท ต้องมีสมาชิกค้ำประกัน 3 คน 
- วงเงินกู้ 500,001 - 1,000,000 บาท ต้องมีสมาชิกค้ำประกัน 4 คน 
- วงเงินกู้ 1,000,001 - 1,500,000 บาท ต้องมีสมาชิกค้ำประกัน 5 คน
- วงเงินกู้ 1,500,001 - 2,000,000 บาท ต้องมีสมาชิกค้ำประกัน 6 คน
- วงเงินกู้ 2,000,001 - 3,000,000 บาท ต้องมีสมาชิกค้ำประกัน 7 คน

 

7. การใช้สิทธิ์ในการกู้ครั้งต่อไป

ผู้กู้ต้องชำระหนี้เงินกู้เป็นปกติ โดยไม่ผิดนัดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด

 

8. สมาชิกที่จำขอกู้

จะต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน ในกรณีสมาชิกที่สมัครตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน

- จะต้องแนบสลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย

- หนังสือยินยอมตรวจสอบภาระหนี้สินกับธนาคารออมสิน

- หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

- หนังสือยินยอมให้ส่วยราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

 

9. สิทธิการกู้สำหรับสมาชิกที่อายุตั้งแต่ 56 ปี ขึ้นไป

จะได้รับอนุมัติ ดังนี้
- 56 ปี กู้ได้ไม่เกิน 2,600,000 บาท
- 57 ปี กู้ได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท
- อายุตั้งแต่ 58 ปี ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 2,200,000 บาท

สำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกบำนาญให้กำหนดสิทธิการกู้จากเงินเดือนประจำ และอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ

 

10. สมาชิกที่กู้เงินสามัญต้องสมัครเป็นสมาชิก ก.ส.ส. ตามวงเงินกู้ดังนี้ - กู้เงินเกิน 200,000 บาท ต้องสมัคร ก.ส.ส.2
- กู้เงินเกิน 350,000 บาท ต้องสมัคร ก.ส.ส.2,3
- กู้เงินเกิน 500,000 บาท ต้องสมัคร ก.ส.ส.2,3,4
- กู้เงินเกิน 1,000,000 บาท ต้องสมัคร ก.ส.ส.1,2,3,4
- กู้เงินเกิน 1,500,000 บาท ต้องสมัคร ก.ส.ส.1,2,3,4,5
- กู้เงินเกิน 2,000,000 บาท ต้องสมัคร ก.ส.ส.1,2,3,4,5,6

11. สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

มีวงเงินกู้สูงกว่าเงินหุ้นและผลตอบแทนจากกองทุนต่างๆ ในสหกรณ์ต้องสมัครเป็นสมาชิก สฌ.คขก,สส.อค,สส.ชสอ และ ชค.ขก

 

12.สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำ

จะไม่ได้รับสิทธิค้ำประกันสมาชิกที่มีเงินเดือนสูงกว่า เว้นแต่ สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำด้วยกัน

 

13. สมาชิกที่มีหนี้สถาบันการเงินอื่น

จะได้รับอนุมัติให้กู้เพื่อชำระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่นได้ สำหรับสมาชิกที่อยู่ในระหว่างการประนอมหนี้กับสหกรณ์ จะไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ทุกประเภท

 

14. สมาชิกทุกคนเมื่อได้รับอนุมัติให้กู้

ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ ก.ส.ค. ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000 ละ 500 เศษของ 100,000 ให้ถือเป็น 1 กองทุนๆ ละ 500 บาท

 

15. สมาชิกชั้นพัฒนา ตามระเบียบการจัดลำดับชั้น

เมื่อได้รับอนุมัติให้กู้ ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนป้องกันความเสี่ยงสมาชิกผู้กู้ กปส. ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000 ละ 1,000 บาท เศษของ 100,000 บาท ให้ถือเป็น 1 กองทุนๆ ละ 1,000 บาท

 

16. สมาชิกที่ส่งคำขอกู้

ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้นที่สมาชิกคนนั้นประจำอยู่ ยกเว้นสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของหน่วยงานนั้นๆ ให้ลงความเห็นรับรองตนเองได้

 

17. สมาชิกที่ขอกู้ไม่เป็นไปตามที่กล่าวมาแล้ว ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นรายๆไป

 

2. เงินกู้พิเศษ

      - กู้ได้ไม่เกิน 4,000,000 บาท (ปัจจุบัน ระงับการกู้ไม่มีกำหนด)

 

3. เงินกู้ฉุกเฉิน

     - กู้หน้าเคาน์เตอร์ได้ 50% ของหุ้น แต่สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท ใช้สมาชิกค้ำประกัน 2 คน ส่งชำระเป็นรายเดือนไม่เกิน 50 งวด

     - กู้ ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM  กู้ได้ครึ่งหนึ่งของหุ้นแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ใช้สมาชิกค้ำประกัน 2 คน ส่งชำระเป็นรายเดือนไม่เกิน 50 งวด

     - กู้ฉุกเฉินไม่เกิน 20,000 บาทไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

 

3. เงินกู้สวัสดิการ

     - กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท

Copyright © 2019. All Rights Reserved.