สมัครสมาชิก KTC-COOP Membership
 
รหัสสมาชิก :
'เฉพาะตัวเลข 6 หลัก'
รหัสผ่าน :
'a-z,A-Z,0-9' ตัวอักษร+ตัวเลขเท่านั้น'
ยืนยันรหัสผ่าน :
' อย่างน้อย 6 ตัวอักษร'
เลขประจำตัวประชาชน :
'เฉพาะตัวเลข 13 หลัก'
หุ้นสะสม :
'ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค ','(คอมม่า) '
วัน/เดือน/ปีเกิด :
/ /  
<<'ต้องดูว่าฐานข้อมูล update วันที่เท่าไหร่' ต้องเป็นฐานข้อมูล ณ ปัจจุบันเท่านั้น คือถ้าเป็นหลังวันที่ 6 ของทุกเดือน(หลังเรียกเก็บ) จะดูในใบเสร็จประจำเดือนไม่ได้เพราะเป็นเรายังไม่ได้ตัดยอดบัญชี >>>